Andrea Bergareche

7 meses de viaje en autoestop de Argentina a Colombia

andrea bergarecheAndrea Bergareche, con 21 años, cruzó por primera vez sola el océano para irse un año entero de intercambio a Ciudad de México. Acabado ese año de estudios de Bellas Artes, decidió romper con todo y en vez de regresar a Euskadi, compró un vuelo de ida sin vuelta a Argentina.

El 12 de febrero de 2015 emprendió un viaje sola por Sudamérica con su mochila y su material de tatuar a cuestas que le llevaría a recorrer durante siete meses la ruta que une Argentina con Colombia, pasando por Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador.

Lo hizo viajando casi siempre a dedo, sola, en más de 200 coches y camiones, alojándose en Couchsurfing, haciendo algunos voluntariados, murales y tatuajes viajeros.

En Argentina intentó bailar chacarera y pintó un mural en la sección de pediatría del Hospital Tornú. En Bolivia se enamoró del carácter andino, tatuó a un montón de viajeros y conoció por fin los helechos gigantes que había imaginado en su infancia. Pintó otro mural en la selva de Ecuador y se columpió en las lianas.

En Colombia aprendió a bailar bachata, escuchó la historia del país en la cafetería más antigua de Bogotá, entre cervezas y muchos susurros mientras el ballenato seguía sonando. Viajó con camioneros armados escuchando historias de princesas, paramilitares y contrabando, descubriendo que el mundo nos sonríe y es hospitalario.

En ese viaje sola Andrea creció, pintó, tatuó, abrió su blog, se alojó con extraños que dejaron de serlo y descubrió que viajar sola no solo te hace crecer sino que te empodera como persona y como mujer.

 

 

Desde entonces no ha parado: ha hecho autoestop en Finlandia a -32º para llegar a Laponia y ver auroras boreales. En su último viaje (2017) ha recorrido el norte de California llegando hasta Oregón. Ha vuelto a México, en donde no solo ha seguido tatuando, sino que ha autoeditado e impreso “Mi primer viaje sola”, un manual para futuras viajeras. Ha visitado también Cuba y ha estado en Argentina dando una charla en el DNX, un evento para nómadas digitales.
Ahora está recién llegada a España y ya está maquinando nuevos proyectos creativos y próximos viajes.

Puedes saber más en:

Blog: www.lapiznomada.com

Facebook: Blog Lápiz Nómada

Twitter: @lapiznomada


En català:

Andrea Bergareche

Set mesos de viatge en autoestop d’Argentina a Colòmbia

Andrea Bergareche, amb 21 anys, va creuar per primera vegada sola l’oceà per anar-se’n un any sencer d’intercanvi a Ciutat de Mèxic. Acabat aquest any d’estudis de Belles Arts, va decidir trencar amb tot i en comptes de tornar a Euskadi, va comprar un vol d’anada -sense tornada- a l’Argentina.

El 12 de febrer de 2015 va emprendre un viatge tota sola per Sud-amèrica amb la seva motxilla i el seu material de tatuar a sobre, que el portaria a recórrer durant set mesos la ruta que uneix Argentina amb Colòmbia, passant per Paraguai, Bolívia, Perú i Equador.

Ho va fer viatjant gairebé sempre a dit, sola, en més de 200 cotxes i camions, allotjant-se en Couchsurfing, fent alguns voluntariats, murals i tatuatges viatgers.

A l’Argentina va intentar ballar chacarera i va pintar un mural a la secció de pediatria de l’Hospital Tornú. A Bolívia es va enamorar del caràcter andí, va tatuar un munt de viatgers i va conèixer per fi les falgueres gegants que havia imaginat en la seva infantesa. Va pintar un altre mural a la selva d’Equador i s’hi gronxà a les lianes.
A Colòmbia va aprendre a ballar bachata, va escoltar la història del país a la cafeteria més antiga de Bogotà, entre cerveses i molts murmuris mentre el balenó seguia sonant. Va viatjar amb camioners armats escoltant històries de princeses, paramilitars i contraban, descobrint que el món ens somriu i és hospitalari.

En aquest viatge sola Andrea va créixer, va pintar, va tatuar, va obrir el seu blog, es va allotjar amb estranys que van deixar de ser-ho i va descobrir que viatjar sola no només et fa créixer sinó que et dóna poder com a persona i com a dona.

Des de llavors no ha parat: ha fet autoestop a Finlàndia a -32º per arribar a Lapònia i veure aurores boreals. En el seu darrer viatge (2017) ha recorregut el nord de Califòrnia, arribant fins a Oregon. Ha tornat a Mèxic, on no només ha continuat tatuant, sinó que ha autoeditat i imprès “Mi primer viaje sola”, un manual per a futures viatgeres. Ha visitat també Cuba i ha estat a l’Argentina on ha fet una xerrada al DNX, un esdeveniment per a nòmades digitals.
Ara acaba de tornar a Espanya i ja està maquinant nous projectes creatius i propers viatges.